Tâm Đức là nhà phân phối sản phẩm
trên thị trường Việt Nam

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu;

Căn cứ kết quả báo cáo thẩm định;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 167 Pasteur, phường 8, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại các cửa khẩu phía Nam.

Điều 2. Phạm vi sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu nêu tại Phụ lục kèm theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bài viết liên quan

Không có bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.